คุณต้องการให้ อบต.พัฒนาในเรื่องใด
สาธารณูปโภค
การจัดกิจกรรม
การศึกษา
การให้บริการ
แสดงผลโหวต