โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวร่วมกับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2563

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

alt

alt