หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ COVID-19

หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ COVID-19

????รวม หนังสือสั่งการเกี่ยวกับ COVID-19   จำนวน 33 ฉบับ
Update 22 มีนาคม 2563
กรรมกร สีกากี
☑️ไม่พลาดข่าวสาร คลิ๊กเลย   https://www.facebook.com/profile.php?id=100039166599966
3️⃣3️⃣หนังสือที่มท 0211.3/ว1733ลงวันที่ 22 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (โควิท-19)เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน https://drive.google.com/file/d/1IQVbjZTI5qvv036UshxkRd0VMHOEujJb/view?usp=sharing
3️⃣2️⃣หนังสือที่มท 0808.2/ว1727ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) https://drive.google.com/file/d/10PbK-2XD4LoPU9VH_hduZxXWaXuIpBiz/view?usp=sharing
3️⃣1️⃣หนังสือสธ 0410.7/ว217 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่องขอความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวังและการป้องกันโรคระดับอำเภอและหมู่บ้านกรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพและปริมณทล https://drive.google.com/file/d/1eNznUcksXSCjWSQmTTKuj8d7m2Szhsdg/view?usp=sharing
3️⃣0️⃣หนังสือที่มท 0803.3/ว918  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่องซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) https://drive.google.com/file/d/1dfi5Wxvol9AdCeoeJg0MBn4hskl0x571/view?usp=sharing
2️⃣9️⃣หนังสือที่กค 0416.4/ว102ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผุ้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 https://drive.google.com/file/d/1FihUIoFm7SrrYC8AxcQkXy9J12DwoPQO/view?usp=sharing
2️⃣8️⃣หนังสือที่มท 0816.3/ว1676ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) https://drive.google.com/file/d/1CK7JVAJupqSXXLMWFN3ApZg_wA-JLplf/view?usp=sharing
2️⃣7️⃣หนังสือที่มท 0808.2/ว908ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่องซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) https://drive.google.com/file/d/1Di3T2OA7_3ToDO6BjKLdsqmZzcYl_ruz/view?usp=sharing
2️⃣6️⃣หนังสือที่มท 0816.1/ว898ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องแจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมของกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 https://drive.google.com/file/d/1H3qPjmgnpYwb1Bnxgl4yb9PZ1yaPxC-8/view?usp=sharing
2️⃣5️⃣หนังสือที่มท 0808.2/ว1645ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) https://drive.google.com/file/d/1046f4Ww5HbEAFj6PFRaUBV6zhWYEmY0i/view?usp=sharing
2️⃣4️⃣หนังสือที่มท 0819.2/ว893ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องเร่งรัดการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 https://drive.google.com/file/d/144faY2o0mEzVmHIA8ToGkhakgPNyczAd/view?usp=sharing
2️⃣3️⃣หนังสือที่มท 0816.4/ว1628ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://drive.google.com/file/d/1q4mWwit9zZwGVqbuJd-1ZkPExTWqxrlu/view?usp=sharing
2️⃣2️⃣หนังสือที่มท 0807.2/ว889ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง งดกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) https://drive.google.com/file/d/1Fd9cGdoiev9KMDhpl79-qw3tk_VvZjHs/view?usp=sharing
2️⃣1️⃣หนังสือที่มท 0809.4/ว892ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องขอแจ้งเลื่อนกิจกรรมการจัดอบรมและการรับผลงานทางวิชาการของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 https://drive.google.com/file/d/1FJHvGOOuFuZR_NrNEbABke8bpXEd7MNu/view?usp=sharing
2️⃣0️⃣หนังสือที่มท 0809.2/ว1608ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) https://drive.google.com/file/d/16iBiBxvklAYANxJYnsTaYphfbZiBlh8I/view?usp=sharing
1️⃣9️⃣หนังสือที่มท 0819.2/ว870ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่องการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1️⃣8️⃣หนังสือที่มท 0808.2/ว1552ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิท 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) https://drive.google.com/file/d/1CK7JVAJupqSXXLMWFN3ApZg_wA-JLplf/view?usp=sharing
1️⃣7️⃣หนังสือที่มท 0211.3/ว 1538ลงวันที่13 มีนาคม 2563 เรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในพื้นที่จังหวัด 
 https://drive.google.com/file/d/1vqhGe5F3-IGhvRiZmhSrnR_8-KfexrxS/view?usp=sharing
1️⃣6️⃣หนังสือที่มท 0809.3/ว811ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) https://drive.google.com/file/d/1esohn0Yi6vjrBXO_7Fo3HUXZxccwS6au/view?usp=sharing
1️⃣5️⃣หนังสือที่มท 0803.3/ว801ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563เรื่องการอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 https://drive.google.com/file/d/1U5_i_HctKSRWcdGNi8-Q13mHOpA9POPY/view?usp=sharing
1️⃣4️⃣หนังสือที่มท 0816.3/ว788ลงวันที่11 มีนาคม 2563เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น https://drive.google.com/file/d/19_VQyRelR-ScrdoCorrdzFLszrW4uwWh/view?usp=sharing
1️⃣3️⃣หนังสือที่มท 0211.3/ว 1416ลงวันที่8 มีนาคม 2563เรื่องมาตรการเพื่อรองรับผู้เดินทางกลับจากสาธารณรัฐเกาหลี https://drive.google.com/file/d/1R_8VDLJ27cM8OoXElCu8ZRnV9zfyUk1_/view?usp=sharing
1️⃣2️⃣หนังสือที่มท 0819.2/ว732ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563เรื่องแนวทางปฏิบัติการดำเนินการโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563     https://drive.google.com/file/d/1NPL1DaoleSgvvBVPHTNkHnAoYAeqhPxn/view?usp=sharing
1️⃣1️⃣หนังสือที่มท 0807.2/ว660 ลงวันที่4 มีนาคม 2563เรื่องแนวทางปฏิบัติป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น https://drive.google.com/file/d/1Y6zb7RoSlzaT09DNAEqjS9a7_PfXICMJ/view?usp=sharing
1️⃣0️⃣หนังสือที่มท 0808.2/ว1353ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563เรื่องยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 https://drive.google.com/file/d/1trgSVfbuJNZfS_mz9gQhwtvBh4NzHOud/view?usp=sharing
0️⃣9️⃣หนังสือที่มท 0819.2/ว675 ลงวันที่4 มีนาคม 2563เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดหาพัสดุตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 https://drive.google.com/file/d/16nEnWH4pJDqaO6czlFUnTBtEo6-0qYsl/view?usp=sharing
0️⃣8️⃣หนังสือที่มท 0819.2/ว654 ลงวันที่4 มีนาคม 2563เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง https://drive.google.com/file/d/15bPz0bqmGfX4SFvT7S5DIkGdEL47icYA/view?usp=sharing
0️⃣7️⃣หนังสือที่มท 0816.3/ว652 ลงวันที่3 มีนาคม 2563เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) https://drive.google.com/file/d/1wyx0XtaYlq9yXYvoz9gCc-BUaUj0pEbm/view?usp=sharing
0️⃣6️⃣หนังสือที่มท 0819.2/ว570 ลงวันที่26 กุมภาพันธ์ 2563เรื่องการประชุมระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" https://drive.google.com/file/d/1aWl14SYFme-i51ePkiWcE4jHBJ3eoVJ_/view?usp=sharing
0️⃣5️⃣หนังสือที่มท 0204*1/ว1208ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) https://drive.google.com/file/d/155siw8Le9MnGRsbBcEzO-3mZZaVxgO6e/view?usp=sharing
0️⃣4️⃣หนังสือที่มท 0819.2/ว1066ลงวันที่18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" https://drive.google.com/file/d/1uyf-2AJ5hv1Gio6mykP_ikIKYdrx5EIw/view?usp=sharing
0️⃣3️⃣หนังสือที่มท 0808.2/ว0767ลงวันที่5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 https://drive.google.com/file/d/1YTL5Im4bKU_CxkA7xJeNqkgWP9w0tyvj/view?usp=sharing
0️⃣2️⃣หนังสือที่มท 0819.3/ว282 ลงวันที่29 มกราคม 2563เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 https://drive.google.com/file/d/1efl4qvVL-jN2sY88oF-bdHLomE8kBRYs/view?usp=sharing
0️⃣1️⃣หนังสือที่มท 0816.3/ว257 ลงวันที่27 มกราคม 2563เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 https://drive.google.com/file/d/1oWqzd9KSw143RRkZlReZXmNk_te71PCr/view?usp=sharing
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจQR Code
อบต.เขาจ้าว


 โทร.080-7883522
Khaojao2540@hotmail.com

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้466
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้2149
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2615
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว11319
mod_vvisit_counterเดือนนี้42544
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว77844
mod_vvisit_counterทั้งหมด1375555

We have: 31 guests online
IP: 44.222.189.51
วันนี้: พ.ค. 26, 2024

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 098-8655010